נגישות

500 וואט עמקים

תקנון

תקנון 500 וואט עמקים (חמש מאותים בע"מ ח.פ.515922987 ) עונת 2021-2022

תקנון זה קובע את חובות חברי מועדון 500 וואט עמקים – המנוהל ע"י חברת חמש מאותים בע"מ (להלן "המועדון"), מעמדם ותנאי השתתפותם; כל החותם על תקנון זה כולל נספחיו, או מסמן בעת הרשמה מקוונת למועדון שקרא והבין את התקנון ונספחיו מקבל על עצמו את תנאיו במלואם.

*התקנון נכתב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים במידה שווה. 

 

 1. נהלי רישום

  1. המועמדים למועדון מתבקשים להמציא את המסמכים הבאים:

   1. בדיקה רפואית ארגומטרית במנוחה לרוכבים עד גיל 14, ובמאמץ לרוכבים מעל גיל 14 מתחנת ספורט מוכרת ומאושרת על פי חוק הספורט ובתוקף ליום ההרשמה.

   2. טופס הרשמה למועדון (מקוון או ידני) + תקנון מועדון חתום (מקוון או ידני)  + ביטוח לשנת הפעילות הרלוונטית לתאונות אישיות + צד ג' בכפוף לחוק הספורט.

  2. פתיחת החוג/קבוצת הרכיבה מותנית במינימום נרשמים.

  3. מספר המקומות בכל חוג/מועדון מוגבל.

 2. מעמד הרוכב

  1. רוכב ייחשב רשום במועדון לאחר שעבר את הליך הרישום והקבלה (קיום כל התנאים המצטברים הבאים):

   1. חתם על טופס הרשמה + תקנון (מקוונים  או ידניים)

   2. שילם את עלות הפעילות

   3. הגיש בדיקה רפואית תקינה כנדרש

   4. הסדיר תשלום עבור ביטוח.

   5. הסדיר תשלום עבור חברות באיגוד (לרוכבים תחרותיים בלבד)

   6. רוכב מתחיל במועדון – רוכב שזה לו החודש הראשון של פעילות במועדון כחבר מועדון אי פעם.

 3. תשלומים וביטולים

  1. שנת פעילות מלאה בת 12 חודשים – מוגדרת ספטמבר עד אוגוסט .

  2. לילדים בחוג שאינם תחרותיים בלבד (לא כולל מאסטרס נוער נשים ותחרותי) שנת פעילות 11 חודשים לא כולל אוגוסט

  3. עם הרישום בתחילת כל שנת פעילות יועבר תשלום עבור כל השנה מראש (בשיקים ו/או כרטיס אשראי).

  4. תשלום בכרטיס אשראי הינו בהוראת קבע, ופרטי כרטיס האשראי ישמרו באתר הסליקה המאובטח לצורך תשלום נוסף / החזרים כספיים.

  5. ניתן להירשם לחודש ניסיון – המוגדר כחודש הפעילות הראשון במועדון לרוכב מתחיל במועדון. לאחריו חל סעיף 3.3 המסדיר תשלום מראש לשאר השנה.

  6. בשנת הפעילות נכללים שבועיים של פגרה (בדר"כ באוגוסט ו/או ספטמבר אך לא בהכרח)  והם כבר מגולמים במחיר ולא יינתן בגינם כל החזר ו/או זיכוי.

  7. במקרה של פרישה ו/או הפסקת פעילות רוכב במועדון מכל סיבה שהיא בלבד יחולו התנאים הבאים: 

   1. החל מהחודש הראשון, במקרה של פרישה וזיכוי כספי, תחול גביה של 5% מגובה הסכום הכללי של התשלום בגין דמי סליקה וטיפול בפרישה ובזיכוי.

   2. במידה והחודש הראשון יחשב כ"חודש ניסיון", המוגדר לרוכבים מתחילים במועדון בלבד, ולאחריו לא ימשיך הרוכב את חברותו ואימוניו במועדון, יקבל הרוכב החזר כספי מלא על שאר התשלום השנתי ללא דמי ביטול.

   3. החל מהחודש השישי מתחילת העונה /שנת הפעילות הפעילה לא יהיה החזר על הפסקת פעילות מכל סיבה שהיא-כלומר החל מ1/2/2022

   4. עד לחודש השישי לפעילות  (עד סוף ינואר 2022) מתחילת העונה /שנת הפעילות הפעילה ,יחולו התנאים הבאים: 

    1. על הרוכב להודיע למשרד המועדון במייל לכתובת sportacademy500@gmail.com על הפסקת פעילותו/חברותו ולפרט את הסיבות  הפסקת החברות. 

    2. המועדון יזכה את הרוכב עבור תשלומי החברות בלבד, לא כולל דמי הביטול המפורטים בסעיף 3.6.1 החל מהחודש העוקב שלאחר חודש האימון האחרון או חודש קבלת ההודעה בכתב ,המאוחר מבניהם. 

    3. לא יינתנו זיכויים רטרואקטיביים. 

 

   1. לא יוחזרו תשלומים עבור היעדרויות ו/או ימי פעילות אשר לא נוצלו ע"י הרוכב מכל סיבה שהיא , בתאום מראש ניתן להשלים שעות אימון חסרות רק בחודש העוקב להיעדרות. 

   2. לא יוחזרו כספי ביטוח, חברות באיגוד, תשלומים בגין בדיקות רפואיות וביגוד המועדון.

  1. אי העמידה בתשלומים כסדרם תוביל להפסקה מידית של השתתפות הרוכב בפעילות ולפקיעת חברותו במועדון.

 1. כללי

  1. חברות בקופת חולים-כל רוכב במועדון חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום למועדון.

  2. חברות באיגוד האופניים וביטוח תאונות אישי-כל רוכב במועדון חייב להיות רשום כחבר באיגוד האופניים הישראלי (תחרותיים בלבד)  ולהיות מבוטח  בביטוח תאונות אישיות+ צד ג' לשנת הפעילות הרלוונטית.

  3. בדיקה רפואית-על כל רוכב להגיש טופס בדיקה רפואית כמפורט וכמתחייב בחוק הספורט מלא וחתום מתחנה לרפואת ספורט מאושרת (רשימת תחנות ספורט מאושרות ומוכרות קיימת באתר איגוד האופניים) למאמן/מנהל המועדון בעת הרישום.

  4. לרוכב לא יינתן כל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג שהוא אלא בהתאם לתנאי הביטוח אשר נרכש על ידו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי מהמועדון ו/או מי מטעמו.

  5. אם חל שינוי במצבו הבריאותי של הרוכב שלא במסגרת פעילות המועדון עליו להודיע על כך מיד וללא דיחוי בכתב להנהלת המועדון/מאמן המועדון. חזרה לפעילות במועדון לאחר פציעה/מחלה מותנית בהצגת אישור רופא בלבד.

  6. רוכב אשר נפגע במסגרת פעילות המועדון נדרש לדווח במיידי על פגיעה זו למדריך/מאמן המועדון הנוכח במקום באותה פעילות, המדריך/המאמן המועדון מחויב למלא דוח פציעה לא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת הפרטים מהרוכב שנפגע ולהעבירו להנהלת המועדון.

  7. המועדון אינו מחויב כלפי הרוכב במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או במתן פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי זולת מתן עזרה ראשונה, האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על הרוכב בלבד ,לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל הרוכב מכל גוף שהוא.

  8. הנהלת המועדון הינה הפוסק היחיד והבלעדי בכל הנוגע לתכנים מקצועיים ו/או משמעת ו/או החלטות ניהוליות שוטפות והתערבות הרוכב ו/או מי מטעמו לרבות קרובי משפחה אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת.

 2. חובות חבר במועדון (רוכב)

  1. בזמן פעילות המועדון על הרוכב להישמע ולפעול עפ"י הנחיות המדריך/המאמן האחראי באותה הפעילות.

  2. בזמן פעילות במועדון על הרוכב לחבוש כל העת קסדה לראשו וכפפות על ידיו ולא להסירם אלא בתום הפעילות לאחר הודעה על סיום הפעילות ע"י המדריך/המאמן האחראי על אותה פעילות.

  3. בזמן פעילות המועדון על הרוכב לוודא שתיית מים מספקת ותזונה (חטיפים/ג'לים/פירות/סנדויצ'ים וכד') עפ"י הצורך.

  4. בזמן פעילות המועדון על כבישים (אימוני שבת) על הרוכב לרכב בדבוקה ו/או בסמוך לה ובכל אופן בשולי הכביש בלבד, אין לרכב ללא רכב ליווי, רוכב אשר ירכב בנפרד מהדבוקה ומרכב הליווי ירכב באחריותו בלבד!!! ברכיבות אלו יש להקפיד יתרה על הנחיות הבטיחות של המאמן/מדריך באותה הפעילות.

  5. באחריות כל רוכב להגיע לפעילות ולבצע הפעילות עם ציוד (אופניים/ביגוד/קסדה/פנס ונצנץ בשעון חורף, ציוד תיקון פנצ'ר ופנימית רזרבית וכו') תואם ותקין, האחריות על התאמת ותקינות הציוד הינה אישית ועל הרוכב בלבד.

  6. באחריות כל רוכב ללבוש את חולצת המועדון הייצוגית ואותה בלבד באימוני המועדון השוטפים – הנחייה זו חלה הן על רוכבים רגילים והן על רוכבים תחרותיים.

  7. (בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל) כל רוכב תחרותי מחויב לרכוב בתחרויות ו/או בכל אירוע אופניים ארצי ו/או אזורי ו/או כללי, גם אם אינו של המועדון,  עם החולצה הייצוגית של המועדון ובכל מקרה בו זכאי הרוכב למדליה ו/או פרס ו/או לעלייה לפודיום חובה עליו ללבוש את החולצה הייצוגית של המועדון במעמד הענקת הפרס ו/או העלייה על הפודיום.

  8. הרוכב מתחייב להצטלם למדיה התקשורתית באירועי אופניים ו/או תחרויות אך ורק כשהוא לבוש בחולצה הייצוגית של המועדון.

  9. הרוכב נותן את הסכמתו להפצת תמונתו במסגרת פעילות האופניים במדיה התקשורתית לרבות עיתונות, יו טיוב, פייס בוק וכו'.

 3. משמעת

  1. על חברי המועדון להימנע לחלוטין מהפרות משמעת כהגדרתן בתקנון זה.

  2. הפרת משמעת עלולה לגרור השעיה מהמועדון עד לבירור העניין.

  3. הפרת משמעת לצורך התקנון הינה, בין היתר:

   1. אי ציות לסגל המדריכים/מאמנים של המועדון בכלל ולמדריך/מאמן של כל פעילות ספציפית בפרט.

   2. עבירה על הוראות והנחיות הבטיחות אשר הודגשו וניתנו ע"י הסגל בכלל ולכל פעילות ספציפית בפרט.

   3. מסירת מידע כוזב.

   4. פגיעה ברכוש המועדון.

   5. התנהגות שאינה הולמת רוכב, מדריך או מאמן בעת פעילות המועדון ו/או מחוצה לה.

   6. אלימות מילולית ו/או פיזית כלפי חבר למועדון, בעל תפקיד או עובר אורח.

   7. התערבות הורה ו/או קרוב משפחה בתכנים מקצועיים ו/או בהחלטות מועדון.

   8. פגיעה במוניטין ו/או בשם הטוב ו/או בתדמית המועדון ו/או מי מצוות המועדון ו/או מי מרוכבי המועדון (בין אם ע"י הרוכב  ובין אם ע"י מי מטעמם ו/או קרוב משפחתם).

  4. הנהלת המועדון רשאית לפסול ולהרחיק לאלתר רוכב שביצע עבירת משמעת.

  5. להנהלת המועדון שיקול דעת עצמאי ובלעדי להגדרת עבירת משמעת ע"י רוכב ולעניין הענישה בגינה.

 4. הצהרת המועמד:אני הח"מ מקבל על עצמי את כל תנאי התקנון , נספחיו והוראותיו, ללא יוצא מן הכלל, והובהר לי מראש ובטרם תחילת העונה כי כללים אלו יחולו עליי ואכבד אותם במלואם.

נספח כתב ויתור ופטור מאחריות  לעונת 2021-2022
האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

1. בחרתי להשתתף באימון/פעילות אופניים זה אשר פרטיו מופיעים בהזמנה, המאורגן על ידי 500 וואט עמקים (חמש מאותים בע"מ ח.פ. 515922987) להלן "הפעילות" או "האימון". 

2. אני מודע לאופי האימון/פעילות כפי שצוין בהזמנה. עברתי בדיקות רפואיות כנדרש לפעילות מסוג זה ע"י רופא מוסמך ונמצא כי בריאותי תקינה, והנני כשיר מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות. 

3. הנני בעל ניסיון קודם ברכיבה ובעל כושר גופני המתאימים לדרישות האימון/הפעילות, ויכול לעמוד בתנאי הדרך, משך הרכיבה (כולל התמשכות מעבר למתוכנן בשל עיכובים בלתי צפויים) ובתנאי מזג האוויר. 

4. במידה שהנני נזקק לאלה - ברשותי תרופות בכמות מספקת, משקפי-ראייה וכל אמצעי אחר הנדרש לי לשם תפקוד תקין באימון/הפעילות.

5. אופני על כל מכלוליהם תקינים וכשירים לאימון/הפעילות ואופיו כפי שצוין בהזמנה, ברשותי קסדת רכיבה תקינה ואני מתחייב לחבוש אותה בעת הרכיבה במשך כל זמן האימון/הפעילות.

6. הבאתי עמי כמות מספקת של מים ומזון כנדרש בהזמנה לאימון/הפעילות ואמצעי לנשיאתם במהלך הרכיבה. 

7. יש ברשותי פנימית נוספת, משאבה המתאימה לאופני וערכת תיקון פנצ'רים. במידה ולא יהיו ברשותי אבזרים אלה, הנני מודע לכך שבמקרה הצורך אצטרך לשלם בעבור החלק שידרוש החלפה במידה ואחליט להחליפו ובכפוף לזמינותו אצל מארגני האימון/הפעילות.

8. ידוע לי כי קבוצת 500 וואט עמקים (חמשמאותים בע"מ) בהנהלת שחף רמות, מי מעוזריה בארגון האימון/הפעילות, לרבות מאמנים,מדריכים,נהגי ליווי,מנהלת משרד באימון/פעילות זה ומי מחברי הקבוצות המאורגנות על ידם אינם ולא יהיו אחראים כלפי על כל נזק שיגרם לי או לאחרים בשל האימון/הפעילות.

9. ידוע לי כי רכיבה על אופנים בכלל והאימון/הפעילות הנ"ל בפרט הינה פעילות מסוכנת והמשתתף בה עלול להיפגע ולהיפצע ולסבול נזקי ממון ונזקים גופניים כולל פציעה אנושה נכות ומוות.

10. הנני נוטל על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול לסבול עקב ביצוע האימון/פעילות. 

11. אין לי ולא תהיה לי כל תביעה כספית או אחרת כנגד 500 וואט עמקים(חמשמאותים בע"מ)-שחף רמות ו\או סגל ו/או חברי הקבוצה בגין ביטול האימון או הפסקתו או שינויים במסלול המתוכנן מכל סיבה שהיא.

14. הנני אחראי באופן בלעדי לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לי או שאגרום לאחרים בזמן או עקב האימון/הפעילות ולא תהיה לי כל טענה או דרישה בעניינים אלה כלפי מארגני האימון. הנני פוטר את 500 וואט עמקים(חמשמאותים בע"מ)-שחף רמות,מאמני,מדריכי,צוות וחברי הקבוצה ומוותר בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט על כל עילת תביעה היכולה להיות לי כלפי מי מדריכי/מאמני/חברי הקבוצה בגין כל נזק, גופני או ממוני, שעלול להיגרם לי או לאחר עקב או במהלך האימון/פעילות, לרבות טענות בדבר בחירת אופי המסלול ורמת הקושי שלו, או המאמצים הגופניים הנדרשים לצורך ביצוע האימון/הפעילות או טענות לרשלנות אחרת של מי ממדריכי/מאמני/מחברי הקבוצה בקשר לפעילות, למעט טענות בנוגע לפעולות שנעשו במזיד.  כמו כן הנני מתחייב לשפות את מי מממאמני/מדריכי/חברי הקבוצה על כל הוצאה שתיגרם לו בשל נזקים לצדדים שלישיים שייגרמו על ידי בעת הפעילות, או שיגרמו בשל פעולות שלי בניגוד לאמור במסמך זה או בשל אי נכונות איזה מהמצגים שלי במסמך זה.


*בעצם הצטרפותי לאימון/הפעילות, הריני מצהיר כי קראתי והבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה בחתימה ידנית או מקוונת.
שם פרטי ומשפחה של הרוכב: ______________
שם פרטי ומשפחה הורה מאשר (לקטינים עד גיל 18):__________________________ 
חתימת הרוכב / ההורה במקרה של קטין:___________________          תאריך___________